موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

سخنرانی حجج اسلام ماندگاری، گرجی، رنجبر