موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

بنا ها و پروژه های فرهنگی

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان:


مدارس هفده گانه همدانیان
حسینیه و آرامگاه مرحومین همدانیان
پروژه مرکز فرهنگی- مذهبی مرحوم آیت ا… خادمی