موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

فعالیتهای توسعه ای و اجرای طرحهای عمرانی

الف) طرحها وپروژه هائی که درسال مالی 1399 در دست مطالعه و یا درحال اجرا بوده به شرح­ زیر می باشد:

1) پروژه مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی یادمان همدانیان

2) پروژه سرای بیگدلی

3) حسینیه و آرامگاه مرحومین همدانیان

4) پروژه فرهنگی مرحوم آیت الله خادمی

5) ساخت پروژه های مسکونی و اداری