موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

اهداء جوایز به دانش آموزان ممتاز مددجویان تحت پوشش موسسه

به دانش آموزانی که در سال تحصیلی 91-92 دارای حداقل معدل 17 بوده اند کارت هدیه بانک و همچنین تقدیرنامه اهداء گردید.

 

 

در راستای فعالیتهای فرهنگی امور خیرات، با عنایت به شناسایی و تشویق دانش آموزان ممتاز و ایجاد انگیزه جهت انجام امور مذهبی، فرهنگی و تحصیلی ایشان، این واحد پس از کسب اطلاعات مربوط به نمرات و معدل دانش آموزان در سال تحصیلی 91-92  به دانش آموزانی که دارای حداقل معدل 17 بوده اند اقدام به اهداء جوایز تحت عنوان کارت هدیه بانک و همچنین تقدیرنامه نمود.