موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

اهداف موسسه

اهداف موسسه خیریه علی و حسین همدانیان بر پایه چشم انداز و ماموریت ما این گونه تعریف شده است:

 

عینیت بخشی و آشکار سازی هر چه بیشتر وصایا و نظریات مکتوب مرحومین همدانیان و رعایت مفاد اساسنامه.

موسسه افزایش بهره وری در کلیه زمینه ها از جمله عملکردها و فرآیندها بطور پیوسته طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

مزیت سازی رقابتی در فعالیت های جاری و فعالیت های توسعه ای، به منظور تبدیل به احسن کردن منابع موجود و شناسایی و حضور در فعالیت های جدید با مزیت رقابتی بر اساس شرایط روز.

کمک به توانمند سازی و خود اتکایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تعریف شده در امور خیر.

عینیت بخشی و انعکاس هر چه بیشتر نام موسسه خیریه همدانیان به ویژه در امور خیریه و مسائل اجتماعی و فرهنگی