موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

توزیع سبد ارزاق ماه مبارک رمضان

سبد ارزاق ماه مبارک رمضان به همراه یک بسته فرهنگی به حدود 720 خانوار شامل ایتام، دانش آموزان بیبضاعت، سادات فقیر و مستمندان تحویل داده شد.

پس از انجام مقدمات تقسیم و بسته بندی مواد غذایی شامل برنج، گوشت، مرغ، ماکارونی، پنبر، خرما، روغن و شکر تحت عنوان سبد ارزاق ماه مبارک رمضان آماده و به همراه یک بسته فرهنگی مسابقه حضوری پیرامون سوره یوسف برای حدود 720 خانوار شامل ایتام، دانش آموزان بیبضاعت، سادات فقیر و مستمندان بوسیله ماشین های یخچال دار توسط نمایندگان خیریه تحویل درب منازل شده و رسید دریافت گردید.