موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

فعالیت های امور خیر موسسه خیریه علی و حسین همدانیان مختص استان اصفهان بوده که شامل موارد زیر میباشد.

تحت پوشش قرار دادن افرادی نظیر :

–  ایتام

زنان بی سرپرست

مستمندان

کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت رفع نیازمندی های ایشان مانند:کمک های ازدواج، درمان، دیون، وام، آموزرش، و …