موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام)

تاریخ تاسیس: 25 / 07 / 1385

شماره ثبت: 282728 تهران

شناسه ملی: 10103177805

کد اقتصادی: 411375464533

معرفی شرکت:
شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان که از مهر ماه سال 1385 با نام شرکت سرمایه گذاری کیا کنز تاسیس گردید در همان سال موسسه توسط مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به صورت کامل از موسسین خریداری گردید و در سال 1386 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان تغییر یافت. این شـرکت فعالیت اصلی خود را رسـماً در اردیبهشت سال 1388 آغاز نمود. در همان سال نام شرکت، به شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان تغییر یافت.

  • موضوع فعالیت 

سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار و فرابورس ایران

 

 

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان 
مدیر عامل : آقای شهرام عجمی
اعضا هیأت مدیره: 

     رئیس: آقای سعید صمدی
     نایب رئیس هیئت مدیره: آقای حاج محمد معتضدی
     عضو: آقای علیرضا هوایی
     عضو: آقای بهنام ابراهیمی
     مدیرعامل و عضو: آقای شهرام عجمی

 

 

 

آدرس شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان
دفتر مرکزی:

اصفهان. خیابان عباس آباد. پلاک 238

کدپستی: 8133873513

تلفن: 03132348208

پست الکترونیک :

noor@Hamedanian.com