موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

فعالیت های اجتماعی

بخش خیرات موسسه خیریه همدانیان در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود فعالیت ها و همکاری های متنوعی با نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در دستور کار قرار داده است:

همکاری با سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام، خیریه ها و سازمان ها و ارگان های دولتی

موسسه خيريه همدانيان جهت ارائه کمک به مددجويان حقيقی و حقوقی همکاری متقابل با سازمان بهزيستی، کميته امداد امام، خيريه ها و سازمانها و ارگانهای دولتی پيرامون معرفی، پذيرش و انجام نيازهای مددجويان دارد.

برنامه ریزی در راستای مدیریت همفکری در امور خیر و هماهنگی بین موسسات خیریه.

از آنجائيکه استان اصفهان يکی از نمونه های بارز رسيدگی به نيازمندان و مستمندان بوده و مبالغ قابل توجهی در اين راستا هزينه می گردد، موسسه خيريه همدانيان در راستای مدیریت همفکری در امور خیر می باشد که اين موضوع را از طريق مذاکرات و ايجاد ارتباطات الکترونيکی فی ما بين، به انجام خواهد رساند.

برپایی مراسم عزاداری و جشن و سرور اهل بیت (علیهم السلام).

موسسه خیریه همدانیان در راستای اهداف بلند خود، همسو با رفع نیازهای مادی مددجویان به نیازهای فرهنگی آنها توجه خاص داشته و با برگزاری مسابقات فرهنگی و دوره های آموزشی رسالت فرهنگی خود را انجام می دهد.