موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مدارس و بناها

مدارس و بناهایی که موسسه خیریه علی و حسین همدانیان در استان اصفهان بنا نموده اند به شرح زیر میباشد :

 

مدرسه شماره 1 (خیابان نظر غربی)

مدرسه شماره 2 (حسن آباد خلف دره)

مدرسه شماره 3و4 (خ جی مقابل ترمینال)

مدرسه شماره 6 (حوزه علمیه آیت الله خادمی)

مدرسه شماره 7 (محله همت آباد)

مدرسه شماره 8 (حسن آباد خلف دره)

مدرسه شماره 9 (منطقه زینبیه)

مدرسه شماره 10 (روستای دستجاء)

مدرسه شماره 11 (حسن آباد خلف دره)

مدرسه شماره 12 (ده سرخ)

مدرسه شماره 14 (خیابان رکن الدوله)

مدرسه شماره 15 (عاشق آباد)

مدرسه شماره 16 (مار چین)

مدرسه شماره 17 (باغ ابریشم)

کانون فرهنگی (خیابان هزار جریب)