موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مسابقه فرهنگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

جوایز: هر شب 1 نفر سفر کربلای معلی و 3 نفر سفر مشهد مقدس

 


  • محتوای مسابقه: سخنرانی آیت الله شوشتری (ساعت 19:30 الی 20)
  • توزیع پرسشنامه: همزمان با شروع مراسم (ساعت 18:30 الی 19:30)
  • دریافت پاسخنامه: بعد از سخنرانی آیت الله شوشتری تا پایان مراسم همان شب