موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

دستاوردهای سال مالی 1398

  • دستاوردهاي مهم مؤسسه خيريه علي و حسين همدانيان در سال مالي 1398

1) افزايش سود خالص مؤسسه به ميزان
2)  افزايش حجم كمكها و اعانات نقدي و غيرنقدي مؤسسه به ميزان؟ درصد در مبلغ و ؟ درصد در تعداد نسبت به سال مالی قبل
3)  افزايش اعطاي وام هاي قـرض الحسنه مؤسسه به ميزان ؟ درصد در مبلغ و ؟ درصد در تعداد نسبت به سال مالی قبل
4)  پيشرفتهاي فيزيكي پروژه ها از جمله: ؟
5)  سودآور نمـودن شركتهاي تحت پوشش مؤسسه (؟) همراه با ارائه ترازنامه هاي مثبت