موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

انواع امور خیر

خدمات قابل ارائه در بخش فعالیت های امور خیر موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به چهار دسته عمده تقسیم می گردد:

 

امور خیر جاری:

عبارت است از اموری که به واسطه دریافت درخواست کمک از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت روزمرّه در جهت رفع نیازمندی ایشان انجام می پذیرد مانند کمک های ازدواج، درمان، دیون، وام، آموزرش، اشتغال و …

امور خیر برنامه ای:

عبارت است از برنامه ریزی مدّون جهت تحت پوشش قرار دادن کامل افرادی نظیر ایتام، زنان بی سرپرست، مستمندان، سادات فقیر و دانش آموزان بی بضاعت در طول سال، از طریق کارتهای پرداخت الکترونیکی به دلیل امکان پرداخت سریع و بلاواسطه کمک.

امور خیر عمرانی:

عبارت است از اموری که به صورت عمرانی و سرمایه گذاری جهت ایجاد مؤسسات عام المنفعه انجام می گردد از قبیل احداث و راه اندازی سرای سالمندان، مراکز فرهنگی، آموزشی و درمانی.

امور خیر فرهنگی:

عبارت است از برنامه ریزی جهت ارزیابی و  انجام  امور دینی، اجتماعی و آموزشی مددجویان جهت ارتقاء سطح دین و دانش خانواده های تحت پوشش به موازات اعطای کمکهای معیشتی و مالی.