موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

میزان سهام مؤسسه در شرکتهای گروه و سایر شرکتها در پایان سال مالی 1398

میزان سهام موسسه در شرکتهای گروه و سایر شرکتها در سال مالی 1398 و مقایسه آن با سال مالی قبل بشرح جدول زیر می‌باشد:

 

جدول میزان سهام مؤسسه در شرکتهای گروه و سایر شرکتها در پایان سال مالی98          (31ر3ر1399)

 

نام شرکت

بورسی

غیر بورسی

درصد سهام

موسسه

د رصد سهام شرکتهای گروه

جمع درصد سهام مؤسسه و شرکتهای گروه 1398

1398

1388

1398

1388