موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

حسینیه مرحومین همدانیان