موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

سخنرانی آیت الله شوشتری