موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

انواع کمک ها

انواع کمک هایی که به مددجویان مختلف از سوی موسسه خیریه همدانیان ارائه می شود به شرح زیر است:

درمان

دیون

مسکن

جهیزیه و ازدواج

اشتغال

آموزش و تحصیل

وام قرض الحسنه