موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری جشن شکوفائی مددجویان نو تکلیف ویژه فرزندان خانواده

مرحله اول این کار از بهمن سال 1391 تا اردیبهشت 1392 جهت 53 نفر از فرزندان مددجویان جشن تکلیف برگزار گردید.

 

در راستای وصایای مرحوم همدانیان جهت کمک به انجام امور فرهنگی و ترویج مذهب تشیّع جعفری، واحد خیرات از سال 1388 به موازات کمک های رفاهی-معیشتی و درمانی افراد، برنامه جامع فرهنگی جهت مددجویان را سرلوحه اقدامات اصلی خود قرار داد. یکی از این فعالیتها توجه به امور مذهبی فرزندان خانواده های تحت حمایت این موسسه می باشد.

 

 

از آنجا که آگاهی هر فرد مسلمان از آغاز تکلیف به مسائل شرعی و انجام آنها بسیار مهم و در آینده مذهبی هر فرد نقش بزرگی را ایفا می نماید قسمت فرهنگی واحد خیرات یکی از فعالیتهای خود را به (جشن شکوفائی مددجویان نو تکلیف) ویژه فرزندان مددجویان که در آستانه سن تکلیف هستند قرار داده و با هماهنگی لازم جشن تکلیف را با حضور تمامی اعضاء خانواده مددجو و مسئول امور فرهنگی و یک روحانی خوش بیان و دارای روابط عمومی خوب برگزار و یک بسته بزرگ فرهنگی، گل و شیرینی هدیه نموده و موضوع مهم تکلیف تبیین و در مرحله اول این کار از بهمن سال 1391 تا اردیبهشت 1392 جهت 53 نفر از فرزندان مددجویان جشن تکلیف برگزار گردید.