موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری مجلس عزاداری دهه آخر صفر