موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

دست نوشته مرحوم حسین همدانیان