موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

سـخـاوت و جـود امام هادی (علیه السلام)

امام هادی (علیهالسلام)، همچون پدر بزرگوارشتنها برای جلب رضای پروردگار، مسکین، یتیم و اسیر را بر خانواده خود مقدّم داشته و اطعام آنان را در درجه اوّل اهمیّت قرار میدادند، تا جاییکه غذایی برای خانواده اش باقی نمیماند و در مورد لباس نیز بدین گونه عمل می کردند. امام صادق (علیهالسلام) نیز آنقدر به مستحقّین انفاق میکرد و لباس میداد که دیگر برای افراد خانوادهاش چیزی یافت نمیشد.

آری، آن حضرت، کانون سخاوت و کرم بود و گاهی مقدار انفاق به حدی از فزونی میرسید که دانشمندی مانند: »ابن شهرآشوب«پس از نقل آن میگوید:»این مقدار انفاق،عمل معجزهگونهایاستکه جزپادشاهانازعهده کسی ساخته نیستوتاکنوناینمقدار انفاقرا ازکسی نشنیده ایم«.

مورّخان موارد بیشماری از بخشش های آن امام همام، نسبت به فقرا و درماندگان را نقل کرده اند که بهعنوان نمونه به ذکر چند مورد بسنده میکنیم:

هیأتی از شیعیان بلندپایه مرکّب از ابوعمرو عثمانبن سعید، احمد بن اسحاق اشعری قمی و علی بن جعفر به دیدار امام هادی(علیهالسلام) رفتند، احمد بن اسحاق از وامی که در گردن داشت به حضرت شکایت برد، ایشان به وکیل خود عمرو رو کرده فرمودند: به احمد سی هزار دینار و به علی بن جعفر نیز همان مقدار بپرداز. سپس حضرت به خود عمرو وکیل حضرت نیز سی هزار دینار بخشیدند.

حضرت برای این بزرگان زندگانی مرفهای فراهم آورده بود و غبار فقر را از خانه شان برده بود و طبیعیاستکه بهترین بخشش، آن است که اثری نیکو و ماندگار ازخود بجاگذارد.

نمونه ای دیگر از کرم حضرت را اسحاق جلاّب چنین نقل میکند: در یوم الترویه(هشتمذیحجّه) برای ابوالحسن هادی(علیهالسلام) تعداد زیادی گوسفند خریدم و ایشان تمام گوسفندان را در میان خویشان خود تقسیم کردند.