موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مدیران موسسه

 

  هیأت امناء موسسه خیریه علی و حسین همدانیان
اعضا هیأت امناء:

رئیس: آقای محمدجواد ایروانی

نایب رئیس: آقای علیرضا شیرانی

عضو: آقای حسن مجتبی گلشیرازی

عضو: آقای محمدمهدی مظاهری

عضوآقای مهدی مظاهری

دبیر محترم هیأت امناء و بازرس قانونی: آقای محمدحسن مظاهری

 

  هیأت مدیره موسسه خیریه علی و حسین همدانیان
اعضا هیأت مدیره:

عضو: آقای عباس حاج رسولیها

عضو: آقای غلامرضا احمدی

مدیرعامل و عضوآقای محسن مشکاتی