موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مدیران موسسه

 

  هیأت امناء موسسه خیریه علی و حسین همدانیان
اعضا هیأت امناء:

رئیس: آقاي محمدجواد ایروانی

نایب رئیس: آقاي علیرضا شیرانی

عضو: آقاي حسن مجتبی گلشیرازی

عضو: آقاي علی محمد سهرابی

عضو: آقاي محمدمهدی مظاهری

عضوآقای مهدی مظاهری

دبير محترم هيأت امناء و بازرس قانوني: آقای محمدحسن مظاهري

 

  هیأت مدیره موسسه خیریه علی و حسین همدانیان
اعضا هیأت مدیره:

رئیس: آقاي سيد جمال الدّين صمصام شريعت

نایب رئیس: آقاي محمد جلال الدّين گوينده

مدیرعامل و عضوآقای حسن سقائی