موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مدیریت همفکری در امور خیر

یکی از مهمترین مسائل در امورخیر، مدیریت، ساماندهی و برنامه ریزی جهت وجوه و موارد حاصله می باشد لذا با توجه به وجود موسسات متعدد خیریه در اصفهان ضروری به نظر می رسد.

 

 

جهت جلوگیری از موازی کاری و تکرار در پرداخت کمک ها و رعایت استحقاق و عدالت در پرداخت کمک به فقرا و مستمندان همفکری و ارئه راه حلهای مناسب در بین این موسسات انجام پذیرد.

لذا این موسسه قصد دارد در این راستا فعالیت نموده و بستر لازم جهت این همفکری را فراهم نماید.