موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

موضوع امور خیر

موضوع امور خیر در بخش خیرات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان عبارتست از برنامه ریزی و اقدام برای هر گونه فعالیت عام المنفعه و خیریه نظیر:

امور بهداشت و درمان

ايجاد، تکميل و توسعه موسسات بهداشتی، درمانی و انجام اقداماتی که متضمن خير و رفاه عامه و توسعه بهداشت و درمان نیازمندان و مستمندان باشد از طريق ارائه کمکهای نقدی و غير نقدی به مددجويان نيازمند و مراکزی که در راستای کمکهای درمانی به مستمدان خدمت می کنند.

امور فرهنگی و آموزشی و مذهبی

ايجاد، تکميل و توسعه موسسات فرهنگی، آموزشی و مذهبی و انجام اقداماتی که متضمن توسعه فرهنگ اسلامی- تربيتی جامعه بوده، از طريق ارائه کمکهای نقدی و غير نقدی به مددجويان نيازمند و مراکزی که در اين راستا اقدام می نمايند.

امور مددجویان تحت پوشش

ايجاد بانک جامع اطلاعات ايتام، مستمندان، دانش آموزان بی بضاعت، سادات فقیر، زنان بی سرپرست جهت شناخت انواع نیازها و اولويت بندی به منظور تحت پوشش قرار دادن آنها در طول سال از لحاظ حمايت های مالی، فرهنگی، مذهبی و ايجاد فرهنگ خودکفايی و خود اتکايی بين مددجويان از طريق اشتغال و در اختيار گذاردن سرمايه های اندک.

امور رفاه و تعاون عمومی

انجام هرگونه اقدامی که متضمن خیر و رفاه عامه بوده و همچنين انجام کليه امور غير انتفاعی عام المنفعه که باعث برطرف شدن نیاز مددجویان گردد.

امور اشتغال زائی و خوداتکائی

انجام هرگونه اقدامی که باعت ایجاد و اشتغال و خوداتکائی و عزت نفس مددجویان شود، از قبیل آموزش، اعطای وام اشتغال، خرید تجهیزات و لوازم و غیره.