موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

گزارش کمک ها

موسسه خیریه همدانیان در طول سال به گروههای مختلف همچون خانواده ایتام ، خانواده   دانش آموزان بی بضاعت ، سادات فقیر ، زنان  سرپرست خانوار نیازمند و مستمندان کمک های برنامه ریزی شده ای تحت شرائط خاص انجام می دهد.

 

به اشخاص حقیقی بابت دیون، درمان ، ازدواج ، اشتغال ،امور فرهنگی و آموزشی ، مسکن ، زندانیان نیازمند و غیره کمک می نماید.

 

سازمانها و مراکز عام المنفعه عمومی و مردمی شامل حوزه های علمیه ، مساجد، حسینیه ها ، بقاع متبرکه، هیئتهای مذهبی ، نهادهای فرهنگی ، مراکز درمانی و غیره جهت ایجاد یا توسعه کمک هائی از موسسه دریافت می نمایند.