موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

فرهنگی – مذهبی

روز نیکوکاری

    نثارِ ایثار امروز طراوت میهمان دل های ماست. امروز از آسمان عطوفتمیباردودرختان عاطفهرا میبینیکه میوههای ایثار…

Posted in فرهنگی - مذهبی
Read More